E Book : chuyển đổi số doanh nghiệp

PHẦN 1 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG.

PHẦN 2 : CHUYỂN ĐỔI SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP CSEPP (Digital Cultural - Digital Strategy - Experience - Process - Digital Platform).